Facultatea administrație publică

Facultatea Administraţie Publică este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Academiei Militare, care îşi organizează întreaga activitate cu privire la pregătirea concomitentă a specialiştilor de înaltă calificare militară, pe diverse domenii de specialitățități conform programelor de studii licenţă, masterat și doctorat, cu implicarea lor în realizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, prin studii de doctorat şi postdoctorat. A fost creată în anul 2011, fiind axată pe domeniul didactico-ştiinţific şi administrativ de bază a Academiei Militare, care organizează şi realizează procesele de studii şi cercetare ştiinţifică. Facultatea Administraţie Publică include catedrele de profil în domeniul administrației publice precum și științelor umanistice și limbilor moderne, un laborator, personal didactic, cercetători ştiinţifici şi personal administrativ de înaltă calificare. 

Facultatea are următoarele sarcini:

 • Pregătirea concomitentă a studenților militari la specialitățile civile, aprobate de organele ierarhic superioare (genuri de armă, categorii de forţă etc.), conform cerinţelor Forţelor Armate, precum şi cerinţelor înaintate de piaţa de muncă, capabili să contribuie la implementarea programelor de integrare europeană şi mondială.
 • Coordonarea şi perfecţionarea activităţilor didactice ale subdiviziunilor facultăţii şi stabilirea relaţiilor cu subdiviziuni similare din exterior, în scopul alinierii la standardele moderne.
 • Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice prin intermediul diferitor forme de învăţământ postuniversitar (masterat, doctorat, postdoctoral etc.) cu implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în învăţământul militar şi aplicarea lor în practica marilor unităţi şi unităţilor militare ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
 • Formarea cadrelor capabile să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică îndreptate spre dezvoltarea teoriei militare, elucidarea problemelor militare ale ştiinţelor social-umanistice, sporirea calificării metodico-militare, perfecţionarea procesului de instruire şi educaţie, de dezvoltare tehnologică şi îmbunătăţire a bazei logistice a subdiviziunii.
 • Dezvoltarea şi perfecţionarea bazei materiale de instrucţie, elaborarea şi editarea materialelor didactice, ştiinţifice, instructiv-metodice şi informative necesare procesului de instruire.
 • Formarea la studenţii Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, a caracterului de lider şi comandant integru, cetăţean cu responsabilitate socială în măsură să înţeleagă fenomenele politico-militare interne şi internaţionale, funcţionarea mecanismelor statului de drept, astfel încât să se poată situa constant pe poziţii compatibile misiunilor marilor unităţi şi unităţi militare ale Forţelor Armate.

Structura facultăţii:

Catedra administrație publică;

Catedra științe umanistice și limbi moderne.

Dotarea facultății:

Calculatoare conectate la rețeaua internet/intranet, imprimante multifuncționale, săli de studiu bine amenajate, săli de întruniri și conferințe, birouri pentru lectori, hărți, table magnetice, manualele şi materialele didactice, literatură ştiinţifică şi informativă.

Catedra administrație publică

INFORMAŢII GENERALE

Catedra administraţie publică este o subdiviziune a Facultăţii administraţie publică, care  funcţionează în baza prevederilor actelor normative în vigoare, Cartei universitare, regulamentelor şi instrucţiunilor instituţiei de învăţământ superior.Catedra are drept scop organizarea şi realizarea la un nivel înalt a activităţilor didactice şi ştiinţifice, instructiv-metodice şi consultative la disciplinele aferente. Catedra formează specialişti în domeniul de formare profesională „Ştiinţe militare” care îşi vor desfăşura activitatea profesională în diferite subdiviziuni din compunerea trupelor de uscat ale Armatei Naţionale ale Republicii Moldova la diferite funcţii, începînd cu funcţia de comandant pluton.  În conformitate cu actele normative în vigoare.

Catedra administraţie publică  urmărește drept obiective de bază:

 

 • organizarea şi participarea la dezbateri în cadrul meselor rotunde pe problemele cu specific militar;

 

 

 • efectuarea cercetărilor ştiinţifice, independente sau în comun cu alte catedre ale Academiei Militare, la temele incluse în planul tematic de investigaţii ştiinţifice al catedrei științe umanistice;

 

 

 • participarea la solicitarea Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate; Centrului de orientare profesională şi perfecţionare Continuă, la elaborarea strategiilor, conceptelor, programelor şi altor documente;

 

 

 • participarea la conferinţe, simpozioane şi alte foruri ştiinţifice;

 

 

 • o atenţie aparte se acordă metodelor de predare, şi anume procedeelor interactive, lucrului individual cu studenții la ciclul I de licenţă și studenții ciclului II  studii de masterat.

 

STRUCTURA CATEDREI

Cadrele didactice de la catedră dispun de:

 

 • Săli de studiu amenajate în corespundere cu numărul studenţilor în plutoanele de învăţămînt;

 

 

 • Aparataj televizat, televiziune prin satelit;

 

 

 • Calculatoare, aparataj video şi audio.

 

CADRELE DIDACTICE

În componenţa catedrei intră cadre didactico-ştiinţifice cu înaltă calificare profesională civilă și militară.

 

 • Personalul de conducere – şeful de catedră;

 

 

 • Personalul de execuție laborantul catedrei.

 

 

 • Personalul didactico-ştiinţifico, constituit din personal civil: profesori universitari, conferenţiari universitari, lectori universitari;

 

 

 • Personalul didactic constituit din asistenţi universitari.

 

 

 • Personal didactic asociat (cumul sau plata cu ora): masteranzi şi doctoranzi.

 

DIRECŢII DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

Catedra realizează cercetarea ştiinţifică în contextul securităţii naţionale a Republicii Moldova. În prezent, conform programului de realizare a cercetărilor ştiinţifice în Academia Militară a Forţelor Armate pentru anii 2019 – 2022, profesorii catedrei, sunt implicaţi  în investigarea temei de cercetare: Programul „Armata profesională 2018 – 2021” – un nou pas în aprofundarea relațiilor cu administrația publică”.

Catedra ştiinţe umanistice şi limbi moderne

INFORMAȚII GENERALE 

Catedra ştiinţe umanistice şi limbi moderne asigură instruirea studenților la ciclul I de licenţă, ciclul II  studii de masterat, precum şi la ciclul III studii de doctorat, dezvoltarea profesională continuă a personalului din serviciul public.Personalul militar şi civil, este instruit în concordanţă cu prevederile Procesului de la Bologna, fapt care permite promovarea și încadrarea cu succes a ofiţerilor cu capacităţi militare, academice, moral-etice, pentru conducerea structurilor Forţelor Armate şi altor elemente ale sistemului de securitate naţională.În cadrul catedrei activează specialişti de înaltă calificare, cu o bogată experienţă în managementului, securității regionale, dreptului, relaţiilor internaţionale ș.a.  În procesul didactico-ştiinţific catedra implică permanent persoane de la alte instituţii de învăţămînt similar din ţară şi de peste hotare, consultanţi şi experţi internaţionali. 

Procesul didactic la catedra științe umanistice și limbi moderne, se realizează într-o conexiune indispensabilă cu cercetarea ştiinţifică. Potenţialul didactico-stiinţific al catedrei este orientat spre un înalt profesionalism, îmbinat cu tehnologiile informaţionale. În paralel cu activitatea didactică, la catedra științe umanistice, este promovată şi susţinută activitatea de cerc­etare științifică.

Profesorii catedrei participă la diferite conferinţe, seminare, simpozioane naţionale şi internaţionale, mese rotunde, la care sunt abordate cele mai stringente probleme teoretico-practice, ce ţin de problemele psihologiei și pedagogiei militare, sistemului de securitate naţională, imperativului de asociere Europeană.    

 

Catedra ştiinţe umanistice şi limbi moderne urmărește drept obiective de bază:

 • organizarea şi participarea la dezbateri în cadrul meselor rotunde pe problemele cu specific militar;
 • efectuarea cercetărilor ştiinţifice, independente sau în comun cu alte catedre ale Academiei Militare, la temele incluse în planul tematic de investigaţii ştiinţifice al catedrei științe umanistice;
 • participarea la solicitarea Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate; Centrului de orientare profesională şi perfecţionare Continuă, la elaborarea strategiilor, conceptelor, programelor şi altor documente;
 • participarea la conferinţe, simpozioane şi alte foruri ştiinţifice;
 • o atenţie aparte se acordă metodelor de predare, şi anume procedeelor interactive, lucrului individual cu studenții la ciclul I de licenţă și studenții ciclului II  studii de masterat.

 

STRUCTURA CATEDREI

Cadrele didactice de la catedră dispun de:

 • Săli de studiu amenajate în corespundere cu numărul studenţilor în plutoanele de învăţămînt;
 • Aparataj televizat, televiziune prin satelit;
 • Calculatoare, aparataj video şi audio.

 

CADRELE DIDACTICE

În componenţa catedrei intră cadre didactico-ştiinţifice cu înaltă calificare profesională civilă și militară.

 1. Personalul de conducere – şeful de catedră;
 2. Personalul de execuție – locțiitorul șefului de catedră și laborantul.
 3. Personalul didactico-ştiinţifico, constituit din personal civil: profesori universitari, conferenţiari universitari, lectori universitari;
 4. Personalul didactic constituit din asistenţi u
 5. Personal didactic asociat (cumul sau plata cu ora): masteranzi şi doctoranzi.În componenţa catedrei intră cadre didactico-ştiinţifice cu înaltă calificare profesională civilă și militară.

 

DIRECŢII DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

Catedra realizează cercetarea ştiinţifică în contextul securităţii naţionale a Republicii Moldova. În prezent, conform programului de realizare a cercetărilor ştiinţifice în Academia Militară a Forţelor Armate pentru anii 2019 – 2022, profesorii catedrei, sunt implicaţi  în investigarea temei de cercetare: „Principiile şi direcţiile prioritare ale dezvoltării sitemului educaţional militar în contextul cooperării euroatlantice și altor instituții internaționale”. 

Fisa-disciplinei-Baz.-managm.-mil.

Fisa-disciplinei-CE

Fisa-disciplinei-Cultura-Com.

Fisa-disciplinei-DE

Fisa-disciplinei-DIU

Fisa-disciplinei-engl.I

Fisa-disciplinei-engl.II

Fisa-disciplinei-engl.III

Fisa-disciplinei-engl.IV

Fisa-disciplinei-engl.V

Fisa-disciplinei-filos.-si-logica-milit.

Fisa-disciplinei-FP

Fisa-disciplinei-fran.I

Fisa-disciplinei-fran.II

Fisa-disciplinei-fran.III

Fisa-disciplinei-fran.IV

Fisa-disciplinei-fran.V

Fisa-disciplinei-ICC.

Fisa-disciplinei-IMM.

Fisa-disciplinei-Leadership-et.-prof.

Fisa-disciplinei-Politol.

Fisa-disciplinei-Relatii-publice.

Fisa-disciplinei-SI

Fisa-disciplinei-SN

Fisa-disciplinei-TSD