Admission

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2022-2023

ciclul I, studii superioare de licenţă la specialităţile:

 • Conducerea subunităţilor de infanterie;
 • Conducerea subunităţilor de artilerie;
 • Conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică.
Admiterea se va desfășura doar în baza dosarului care va fi depus la Centrul Militar Teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului.

Actele necesare pentru admitere:

 1. Cerere — model de înscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale)
 2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia,
 3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent,
 4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.25-51-55),
 5. Copia diplomei de Bacalaureat,
 6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de invatământ absolvită,
 7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
 8. Curriculum vitae (autobiografie),
 9. 6 – fotografii color 3×4 cm,
 10. Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învătământ militar, eliberată de comisiile de profil.

Informaţii suplimentare la telefonul:

(022) 82-27-18 

Absolvenţilor Academiei Militare li se acordă:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”.
 • Permis de conducere categoria „B” „C”.
 • Loc de serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.
Durata studiilor: 3 ani, frecvenţa la zi, în limba de stat.

Studiile, cazarea, echipamentul şi alimentarea — sunt oferite gratuit.

Ciclul II, studii superioare de master (Durata studiilor – 2 ani).

Candidaţii trebuie să corespundă criteriilor generale şi specifice pentru participare la concursul de admitere, după cum urmează:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii prezintă următoarele documente:

–         raport/cerere de participare la concursul de admitere la studii superioare de master;

–         copia buletinului de identitate;

–         diploma de licenţă (ciclul I) şi o copie a acesteia;

–         suplimentul la diplomă şi o copie al acestuia;

–         o copie a fişei de evaluare anuală (pentru candidaţii pe locuri bugetate de stat);

–         fotografii cu dimensiunile 3×4 (4 buc.).

Ciclul III, studii superioare de doctorat (Durata studiilor – 4 ani)

–   Cerere de înscriere la concursul de admitere;

–   Diplomele de studii superioare (licenţă şi master), cu anexele corespunzătoare sau suplimente, în original şi copii;

–   Lista şi copia lucrărilor ştiinţifice publicate (brevetelor de invenţie) sau un referat ştiinţific (în volum de 7 – 10 pagini) la tematica specialităţii alese;

–   Extras din procesul–verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii (pentru cadrele didactico-ştiinţifice) sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu;

–    Curriculum vitae;

–    Copia carnetului de muncă;

–    3 fotografii 3×4;

–    Copia buletinului de identitate.

Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior din România) vor prezenta traducerea diplomei în limba română, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia, acordată de către Ministerul Educaţiei.

   Selectarea candidatului la doctorat e decisă de către comisia de admitere, în baza a două probe de concurs:

– Evaluarea competenţelor şi capacităţilor analitice şi de sinteză, capacitatea de gândire critică, originalitatea modului şi a abilităţilor de a formula o problemă relevantă pentru domeniul ştiinţific aplicat. Evaluarea se va realiza prin susţinerea unui referat ştiinţific de specialitate.

– Evaluarea competenţelor lingvistice pentru o limbă străină de circulaţie internaţională (engleza sau franceza). Candidaţii care deţin un certificat ce indică cunoştinţe de nivel B2, STANAG 2222 sau alt certificat recunoscut internaţional (ex. Toefl) vor fi scutiţi de probă, cu nota 10. În alt caz, candidaţii vor fi evaluaţi la limba străină în condiţiile organizate de Şcoala Doctorală.

Probele de concurs se susţin în cadrul Şcolii Doctorale în prezenţa comisiei de admitere, propuse de Consiliul Şcolii Doctorale şi aprobate de rectorul instituţiei.

Cetăţenii străini vor putea susţine probele de admitere doar în limbile – română sau rusă.

Nota minimă de admitere este 8 (opt).

Candidatul la studii este înmatriculat în baza obţinerii avizului favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale. Candidaţii selectaţi semnează un contract de studii la doctorat cu Academia Militară. Nu se percepe taxă de înscriere la concursul de admitere. Durata studiilor de doctorat este de 4 ani.

Adresa noastră: oraşul Chişinău, strada Haltei 23

(în imediata apropiere a Gării Feroviare).

 Informaţii suplimentare la telefonul:

(022) 82-27-18 

Armed Forces Military Academy  „Alexandru cel Bun”

announces admission contest for the academic year 2022-2023

1st cycle, undergraduate studies at specialties:

 • infantry,
 • artillery,
 • transmissions.
 The admission file will be filed at the Territorial Military Centre, according to the permanent residence visa of the candidate.
Candidates who participate in the admission contest at the Military Academy must be citizens of the Republic of Moldova.

Necessary documents for admission:

 1. Application – enrollment model (submitted to Territorial Military Centres (district and municipal),
 2. The birth certificate and its copy,
 3. Copy of the identity card of the candidate, parents, wife (if necessary) with permanent residence,
 4. Criminal record issued by the MIA Information Directorate (Hâncu str., 3, Chisinau, tel. 25-51-55),
 5. The copy of the Baccalaureate Diploma,
 6. The service reference, issued from the place of work or the completed education institution,
 7. Certificate of confirmation of HIV virus antibodies,
 8. Curriculum vitae (autobiography),
 9. 6 – color photos 3 × 4 cm,
 10. Medical exam form sheet (medical-military expertise) established for enrollment in military education institutions issued by the relevant commissions.
 Additional information: (022) 82-27-18 

Graduates of the Military Academy are granted:

 • Primary grade of officer body ”lieutenant”,
 • Driving license ”B” category,
 • Service place guaranteed in one of the military units of the National Army.
Studies last: 3 years, daily attendance, in the state language.

Studies, accommodation, equipment and food – are offered for free.

Cycle II, master’s degree studies (Duration of studies – 2 years).

Candidates must meet the general and specific criteria for participation in the admissions contest as follows:

To enroll the contest, candidates submit the following documents:

– report / request for participation in the contest for admission to higher education master degree;

– copy of the identity card;

– the Bachelor’s degree (Cycle I) and its copy;

– the diploma supplement and its copy;

– a copy of the annual evaluation sheet (for candidates with budget funding);

– 3×4 cm (4pcs) photos.

Candidates enrolled in the admission contest, on arrival at the Military Academy, will present in the original the documents, until the start of the contest, personal identification and study papers, with the respective annexes.

Samples of admission:

a) for candidates with budget funding:

– the profile sample for the “Fundamentals of Military Science” discipline;

– profile at the discipline “Military Art”;

b) for tuition fee applicants:

– the profile sample for the “Fundamentals of Military Science” discipline.

Cycle III, PhD studies (Duration of studies – 4 years)

– Application  request for contest admission;

– Higher education diplomas (license and master), with appropriate annexes or supplements, in original and copies;

– List and copy of published scientific papers (patents) or a scientific report (in a volume of 7 – 10 pages) on the subject of the chosen specialty;

– Extract from the minutes of the Faculty Council meeting (for the teaching staff) or recommendations of two specialists with a scientific degree in the field;

– Curriculum vitae;

– copy of the work card;

– 3 photos 3 × 4 cm;

– Copy of identity card.

Candidates who have completed their studies abroad (except graduates of higher education institutions in Romania) will present the translation of the diploma in Romanian, legalized notarial, as well as the certified copy of the certificate of recognition and equivalence granted by the Ministry of Education.

 The selection of the doctoral candidate is decided by the admissions committee based on two contests:

– Assessment of analytical and synthesis skills and abilities, critical thinking ability, originality of the way and ability to formulate a relevant issue for the applied scientific field. The evaluation will be done by supporting a specialized scientific report.

– Assessment of language skills for a foreign language (English or French). Candidates holding a B2, STANAG 2222 certificate or other internationally recognized certificate (eg. Toefl) will be exempt from grade 10. In another case, candidates will be assessed for foreign language under the conditions set by the Doctoral School.

The competition samples are supported by the Doctoral School in the presence of the admissions committee, proposed by the Doctoral School Council and approved by the rector of the institution.

Foreign citizens will be able to apply for admissions only in Romanian or Russian languages.

The minimum admission mark  is 8 (eight).

The candidate for studies is enrolled on the basis of obtaining the favorable opinion of the Doctoral School Council. Selected candidates sign a doctoral study contract with the Military Academy. There is no fee for enrollment at the admissions contest. The duration of doctoral studies is 4 years.

Our adress: Chisinau city, 23, Haltei street (close to the Railway Station).

 Additional information: (022) 82-27-18