Doctoral School

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ATENȚIE ! Academia Militară a Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun” anunță concursul pentru completarea funcţiilor şi posturilor vacante ce ţin de activitatea didactică pentru anul de studii 2023-2024. (funcția de Director Școală doctorală din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”)

Programul de desfășurare a concursului de ocupare a funcției de Director Școală doctorală din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun” :

Metodologia privind modul de aplicare a normelor generale si speciale de organizare a concursului de ocupare a funcției Director Școala Doctorală

      I. INFORMAŢII GENERALE

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” din Republica Moldova este acreditată în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la profilul de cercetare: Asigurarea securităţii naţionale – repere pentru Republica Moldova.

În acest context, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” organizează şi desfăşoară Ciclul III, studii superioare de doctorat, în cadrul Şcolii doctorale Ştiinţe militare şi de securitate.

Şcoala doctorală Ştiinţe militare şi de securitate, care este formată prin parteneriat dintre Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” şi Universitatea Naţională de Apărare  „Carol I” (Bucureşti, România). Activitatea şcolii doctorale cuprinde instruirea şi pregătirea specialiştilor de înaltă calificare (doctori în ştiinţe) la două specialităţi:

– 581.01. Arta militară;

– 582.02. Securitate şi apărare.

 

Misiunea si obiectivele Şcolii doctorale AMFA

a) Misiunea Şcolii doctorale AMFA este de a promova excelenţă în cercetare în diverse domenii ale ştiinţei militare prin formarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică originală şi competenţe sporite de inovaţie, contribuind astfel la dezvoltarea calităţii cercetărilor şi promovarea statutului şi prestigiului social al studentului-doctorandului.

b) Obiectivele Şcolii doctorale sunt:

  • organizarea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală;
  • organizarea pregătirii profesional-ştiinţifice de înaltă calitate, orientate spre cerinţele societăţii moderne prin oferirea studiilor avansate de specialitate;
  • oferirea doctoranzilor o cultură multidisciplinară în cadrul domeniilor de cercetare ştiinţifică ale AMFA;
  • asigurarea unui suport şi contribuţie personală a conducătorului de doctorat în dezvoltarea şi îndeplinirea planului de cercetare ştiinţifică;
  • menţinerea culturii calităţii în cercetare;
  • promovarea statutului şi prestigiului internaţional şi social al doctorandului vis-a-vis de potenţialii cercetători şi de potenţiala arta militară.

Şcoala Doctorală Ştiinţe militare şi de securitate este coordonată de către Consiliul Şcolii Doctorale. Principiile fundamentale de funcţionare a Şcolii Doctorale sunt:

  • acces egal şi echitabil la studiile de doctorat pentru orice persoană care întruneşte condiţiile necesare de înscriere;
  • asigurarea calităţii studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare şi perfecţionare periodică a programelor de studii;
  • asigurarea calităţii şi transparenţei procesului de îndrumare şi evaluare a doctoranzilor.

Taxa de studii – anul universitar 2023-2024.doc

II. ACTE NORMATIVE DE DOCTORAT

III. ACORD DE PARTENERIAT

Acord de parteneriat.pdf

IV. LINK-URI UTILE

https://academy.army.md

https://www.asm.md

https://www.cnaa.acad.md

https://www.pro-science.asm.md

https://www.nap.edu

https://search.ebscohost.com

V. ORARUL LECŢIILOR ŞI EXAMENELOR

Orarul lectiilor 2016.doc

Orarul lectiilor 2017.doc

Orarul examenelor 2017 (anul I).doc

Orarul examenelor 2017 (anul III).doc

Orarul sustinerii referatelor (anul I).docx

Orarul ianuarie-mai 2018.doc

ORARUL EXAMENELOR 2018 anul IV

Orar doctorat 2019 

Aviz: concurs proiecte ştiinţifice

RAPORT AUTOEVALUARE SD FINAL

Anexa 1 – Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor superioare de doctorat, ciclul III, din cadrul Şcolii Doctorale a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Anexa 2 – Contract de studii superioare de doctorat

Anexa 3 – Codul de etică şi conduită universitară al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Anexa 4 – Metodologia de evaluare internă a activităţii Şcolii Doctorale

Anexa 5 – Metodologia de constituire a consiliului ştiinţific al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” şi desemnarea membrilor acestuia

Anexa 6 – Planul de învăţământ

Anexa 7 – Dotarea laboratoarelor pentru predare/cercetare 

REPARTIZARE LOCURI ŞCOALA DOCTORALĂ:

Repartizare locuri Şcoala Doctorală

 Extrase din procesele verbale ale şedinţei Senatului AMFA 52Kb

Extras din PV Nr. 8 din 16.10. 2014

Extras din PV Nr. 09 din data de 24.12.2014

Extras din PV Nr.09 din 17.11.2015

Extras din PV Nr. 01 din 16.02.2016

Extras din PV Nr. 05 din 30.06.2016

Extras din PV Nr. 07 din 27. 10.2016

Extras din PV Nr.08 din 16.12.2016

Extras din PV nr.16 din 02.11.2017 (privind înmatricularea).pdf

Extras inmatriculare Artur SOSIN 2017.pdf

Extras ordin inmatriculare 2019

În atenţia candidaţilor la studii superioare de doctorat, ciclul III, Şcoala doctorală „Ştiinţe Militare şi de Securitate” din cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs pentru înscrierea la studii superioare de doctorat (ciclul III), la specialităţile: 581.01 – Artă militară, 582.01 – Securitate şi apărare. În perioada 25.09 – 16.10.2023, candidaţii la studii pot depune dosarele. Cu drept de participare la admitere pentru studii de doctorat sunt doar absolvenţii cu diplomă de studii superioare de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele acte:

–   Cerere de înscriere la concursul de admitere;

–   Diplomele de studii superioare (licenţă şi master), cu anexele corespunzătoare sau suplimente, în original şi copii;

–   Lista şi copia lucrărilor ştiinţifice publicate (brevetelor de invenţie) sau un referat ştiinţific (în volum de 7 – 10 pagini) la tematica specialităţii alese;

–   Extras din procesul–verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii (pentru cadrele didactico-ştiinţifice) sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu;

–    Curriculum vitae;

–    Copia carnetului de muncă;

–    3 fotografii 3×4;

–    Copia buletinului de identitate.

Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior din România) vor prezenta traducerea diplomei în limba română, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia, acordată de către Ministerul Educaţiei.

   Selectarea candidatului la doctorat e decisă de către comisia de admitere, în baza a două probe de concurs, care vor avea loc în perioada 16 – 27 octombrie 2024:

– Evaluarea competenţelor şi capacităţilor analitice şi de sinteză, capacitatea de gândire critică, originalitatea modului şi a abilităţilor de a formula o problemă relevantă pentru domeniul ştiinţific aplicat. Evaluarea se va realiza prin susţinerea unui referat ştiinţific de specialitate.

– Evaluarea competenţelor lingvistice pentru o limbă străină de circulaţie internaţională (engleza sau franceza). Candidaţii care deţin un certificat ce indică cunoştinţe de nivel B2, STANAG 2222 sau alt certificat recunoscut internaţional (ex. Toefl) vor fi scutiţi de probă, cu nota 10. În alt caz, candidaţii vor fi evaluaţi la limba străină în condiţiile organizate de Şcoala Doctorală.

Probele de concurs se susţin în cadrul Şcolii Doctorale în prezenţa comisiei de admitere, propuse de Consiliul Şcolii Doctorale şi aprobate de rectorul instituţiei.

Cetăţenii străini vor putea susţine probele de admitere doar în limbile – română sau rusă.

Nota minimă de admitere este 8 (opt).

Candidatul la studii este înmatriculat în baza obţinerii avizului favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale. Candidaţii selectaţi semnează un contract de studii la doctorat cu Academia Militară. Nu se percepe taxă de înscriere la concursul de admitere. Durata studiilor de doctorat este de 4 ani.

A se vedea:

Metodologia admitere drd 2023-2024.pdf

În atenţia membrilor şcolii doctorale „Ştiinţe Militare şi de Securitate” din cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

CONCURSUL PROIECTELOR ŞTIINȚIFICE ÎN CADRUL ŞCOLII DOCTORALE „STUDII MILITARE ŞI DE SECURITATE”

       În perioada 28 decembrie 2017 – 28 ianuarie 2018 se anunţă concursul proiectelor ştiințifice în cadrul Şcolii Doctorale „Studii Militare şi de Securitate”, în vederea participării la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice privind repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul de studii 2018-2019. Pentru participare la concurs conducătorii de doctorat este necesar să prezinte Consiliului Şcolii Doctorale dosarele care vor conţine următoarele informaţii:

1. Curriculum vitae (Europass);

2. Copia certificatului sau dispoziţiei CNAA privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat;

3. Lista lucrărilor ştiinţifice, ştiinţifico-metodice şi didactice pentru ultimii 10 ani;

4. Lista studenţilor-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii proiectului, dar care nu au susţinut teza de doctorat, anul înmatriculării, specialitatea şi tema tezei;

5. Lista studenţilor-doctoranzi cu tezele de doctor susţinute, tema tezei, anul înmatriculării şi anul susţinerii;

6. Lista şi numărul de granturi doctorale solicitate;

7. Temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat, sub forma descrierii proiectului ştiinţific în care vor fi implicaţi studenţii-doctoranzi. Administraţia Şcolii Doctorale „Studii Militare şi de Securitate”

Notă: Informaţiile specificate la punctele 1-7 se vor completa conform unor formulare standard, pe care le veţi găsi în Metodologia instituţională privind repartizarea granturilor doctorale (se anexează mai jos).

Metodologia AMFA – prezentarea proiectelor 2017.pdf

Ordin inmatriculare doctorat 20018