Normative acts

Declaraţia privind buna Guvernare

Declaraţia privind buna Guvernare

Declaraţia privind buna Guvernare, PDF, 265Kb

Carta universitară

Cartă universitară reprezintă actul normativ care reglementează cadrul legal general privind disciplina muncii şi funcţionalitatea Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, ca o necesitate evidentă pentru derularea, în condiţii optime, a activităţii interne.

Carta Universitară, DOC, 414Kb

Regulamentul privind activitatea senatului

Senatul este organul suprem de conducere al Academiei Militare a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, alcătuit din reprezentanţii tuturor facultăţilor, catedrelor şi subdiviziunilor, aleşi în mod democratic, pe un termen de cinci ani.

Regulamentul privind activitatea senatului, DOC, 313Kb

Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului didactic

Prezentul Regulament a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii Învăţământului nr. 547-XIII din 21.07.95, Legea cu privire la statutul militarilor Nr. 162 – XVI din 22.07.2005, ordinului Ministrului Educaţiei al R.M. nr. 726 din 20.09.2010 „Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu”, ordinului Ministrului Educaţiei al R.M. nr. 455 din 03.06.2011 „Plan-cadru pentru studii superioare” şi aprobat de Senatul Academiei Militare al Forţelor Armate la şedinţa din „29” martie 2012, procesul-verbal nr. 02.

Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului didactic, DOC, 451Kb

Regulamentul cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a activităţii ştiinţifice

Regulamentul cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a activităţii ştiinţifice în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” stabileşte cadrul juridic, formele şi structurile de organizare ştiinţifică, direcţiile de activitate ştiinţifică, categoriile de personal ştiinţific şi organele de conducere ale acestora.

Regulamentul cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a activităţii ştiinţifice, DOC, 289Kb

Regulamentul activităţii ştiinţifico-editoriale

Regulamentul activității științifico-editoriale al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, Legea nr. 939 din 20.04.2000 cu privire la activitatea editorială, dispozițiile și instrucțiunile Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare.

Regulamentul activității științifico-editoriale, DOC, 260Kb

Metodologia organizării şi desfăşurării examenului de licenţă în Academia Militară

Prezenta Metodologie prezintă procesul de organizare a examenului de licenţă în Academia Militară a Forţelor Armate, componenţa şi activitatea Comisiei pentru examenul de licenţă, precum şi alte aspecte legate de desfăşurarea examenului de licenţă.

Metodologia organizării şi desfăşurării examenului de licenţă, DOC, 389Kb

Regulamentul cu privire la statutul comitetului studenţesc

Prezentul Regulament determină principiile de bază privind organizarea şi activitatea Comitetului studenţesc al Academiei Militare a Forţelor Armate„Alexandru cel Bun”. Regulamentul este elaborat de către membrii acestuia, sub supravegherea coordonatorului superior şi se aprobă prin votul general la şedinţa membrilor Senatului.

Regulamentul cu privire la statutul comitetului studenţesc, DOC, 292Kb

Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii Academiei Militare

Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii Academiei Militare a Forţelor Armate.

Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii Academiei Militare, DOC, 286Kb

Regulamentul Consiliului Ştiinţific

Prezentul regulament stabileşte structura, atribuţiile Consiliului ştiinţific, drepturile şi obligaţiile preşedintelui, secretarulului ştiinţific şi membrilor.

Regulamentul Consiliului Ştiinţific, DOC, 272Kb

Statutul deontologic al studentului

Prezentul Statut se prezintă ca un ghid deontologic pentru studenţii Academiei Militare.

Ediţia este destinată studenţilor militari şi comandanţilor de toate nivelele.

În “Statutul deontologic al studentului” sunt expuse principiile de bază privind instruirea în cadrul Academiei Militare “Alexandru cel Bun” şi normele etico-morale atribuite militarului.

Statutul deontologic al studentului, DOC, 796Kb

Ghidul metodic de elaborare şi perfectare a tezelor de master

Scopul acestui Ghid metodic este de a furniza masteranzilor îndrumări pentru elaborarea, redactarea şi susţinerea tezei, în aşa fel încât să se îndeplinească standardele fundamentale ale unei cercetări ştiinţifice şi să se obţină o notă cât mai mare din partea Comisiei de evaluare.

Ghidul metodic de elaborare şi perfectare a tezelor de master, DOC, 431Kb

Metodologia de admitere 2012

Prezenta Metodologie a fost elaborată cu respectarea prevederilor Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.95, ordinului Ministrului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 475 din 07.06.2012, ordinului Ministrului apărării nr. 124 din 04 mai 2009 şi aprobată de către Senatul Academiei Militare a Forţelor Armate la şedinţa din 27 iunie 2012

Metodologia de admitere, DOC, 366Kb

Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a concursului pentru completarea funcţiilor didactice militare

Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a concursului pentru completarea funcţiilor militare ce ţin de activitatea didactică şi/sau cercetări ştiinţifice în instituţiile de învăţămînt militar superior ale Ministerului Apărării este elaborat în conformitate cu Legea învăţămîntului a Republicii Moldova nr.547-XIII din 21 iulie 1995, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.941 din 17.08.2006, despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate şi determină ordinea şi condiţiile de desfăşurare a concursului pentru completarea funcţiilor didactice militare.

Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a concursului pentru completarea funcţiilor didactice militare, DOC, 140Kb

Regulament titluri stiintifico-didactice AMFA, [/learn_more]


Planul de achiziții a bunurilor,lucrărilor și serviciilor al Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun'' pentru anul 2023


Anunț/Invitație de participare la procedura de achiziție a bunurilor de mică valoare (ușa PVC)

Anunț/Invitație de participare la procedura de achiziție a bunurilor (DESERVIREA TEHNICĂ A ASCENSOARELOR)

Anunț Invitație de participare la achiziție de bunuri (usă din PVC și perete despărțitor cu ușă, inclusiv montarea lor)

Anunț Invitație de participare la achiziție de bunuri (materiale, servicii de montare sistemului vide)