Managementul calităţii

Obiectivul fundamental al conducerii academiei, în domeniul calităţii îl constituie implementarea unui sistem de management al calităţii, bazat pe o structură organizatorică, o politică şi o documentaţie, care să permită monitorizarea-evaluarea, intervenţia preventivă şi corectă precum şi înbunătăţirea continuă a calităţii.

Politica Academiei Militare a Forţelor Armate (în continuare- AMFA) în domeniul calităţii rezidă în asumarea de către toţi membrii comunităţii a responsabilităţii pentru contribuţia adusă la realizarea obiectivelor instituţiei, începând cu cei care asigură managementul de conducere. Managementul AMFA pune accent pe eficientizarea activităţilor pe baza cuantificării rezultatelor individuale sau colective a membrilor comunităţii academice, pe entităţi, prin utilizarea de indicatori de performanţă realişti şi clar definiţi.

Punctul forte al politicii AMFA în domeniul calităţii îl constituie preocuparea pentru îmbunătăţirea continuă a organizării și desfășurării activităţilor, într-o abordare bazată pe proces cu feed-back-uri multiple, cu prioritate pe principalele dimensiuni: învăţământ, cercetare știinţifică și inserţia cadrelor de ofiţeri, necesare Forţelor Armate ale Republicii Moldova, reflectate în Concepţia de dezvoltare strategică a AMFA. Managementul AMFA își fundamentează deciziile pe raportul dintre cerinţe și posibilităţi ţinând seama de resursele disponibile şi accesibile precum și de bunele practici existente în academie.

Obiectivele sistemului:

Prin prezentarea SMC implementat în AMFA, se are în vedere realizarea următoarelor deziderate:

 • îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ;
 • creşterea responsabilităţii fiecărui membru al colectivităţii academice în îndeplinirea propriilor atribuţii în cadrul SMC prin conştientizarea importanţei impactului activităţii lor asupra calităţii serviciilor oferite de AMFA;
 • accentuarea cadrului unitar, coerent şi eficace al activităţii structurilor organizaţiei (academice, ştiinţifice, administrative, sociale, financiar-contabile);
 • îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale membrilor comunităţii academice prin procesele de instruire, formare, calificare şi recalificare, potrivit cerinţelor managementului calităţii;
 • dezvoltarea unui sistem bine definit de alocare a resurselor materiale, financiare şi informaţionale pentru studenţi şi profesori, care să funcţioneze pe baza eficienţei;
 • dezvoltarea infrastructurii AMFA prin îmbunătăţirea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să se creeze condiţii optime de studii şi cercetare pentru cadrele didactice, studenţi;
 • creşterea încrederii studenţilor în rezultatele demersurilor academice, ştiinţifice, sportive, cultural – artistice etc. ale AMFA;
 • îmbunătăţirea eficienţei raporturilor cu partenerii (ANACEC, comunitatea academică);
 • stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare pe problemele managmentului calităţii cu instituţiile de învăţământ universitar din ţară, precum şi organizarea schimbului de experienţă cu structurile didactice ale acestora;
 • îmbunătăţirea comunicării corpului academic cu studenţii;
 • asigurarea accesului imediat la documentele Sistemului de management al calităţii şi facilitarea gestionării acestora;
 • asigurarea documentaţiei de bază necesare efectuării auditului intern şi extern al sistemului de management al calităţii.

Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii:

 • Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă, din infrastructura şi resursele disponibile şi este definită prin următoarele criterii:
 1.  structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
 2.  baza materială;
 3.  resursele umane;
 • Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea resurselor în scopul obţinerii rezultatelor învăţării şi este concretizată prin următoarele criterii:
 1.  conţinutul programelor de studiu;
 2.  rezultatele învăţării;
 3.  activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz;
 4.  activitatea financiară a organizaţiei;
 • Managementul calităţii, care este concretizat prin următoarele criterii:
 1.  strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
 2.  proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi a activităţilor desfăşurate;
 3.  proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
 4.  proceduri de evaluare periodică a personalului didactic şi a formatorilor;
 5.  accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
 6.  baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii actualizată sistematic;
 7.  transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;
 8.  funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.

 

Proceduri specifice şi de sistem:

 • proceduri de evaluare a programului de studiu;
 • proceduri de evaluare a rezultatelor învăţării;
 • proceduri de evaluare a calităţii corpului profesoral.

 

Structuri distincte ale Sistemului de Management al calităţii:

— la nivel de academie:

 • comisia de evaluare şi asigurare a calităţii pe academie (CEAC-A);
 • secţia management educaţional.

— la nivel de facultate:

 • comisia de evaluare şi asigurare a calităţii pe facultăţi(CEAC-F);
 • consiliul profesoral.

Regulament CEAC-A AMFA

Manualul Calităţii

Planul de acțiune 2020-2021

Analiza şi îmbunătăţirea sistemului de management intern al calităţii AMFA