Informaţie generală

În perioada 03 iulie – 28 iulie 2023, Academia Militară a Forţelor Armate anunţă concurs de admitere la studii superioare de licenţă.

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2023-2024

ciclul I, studii superioare de licenţă la specialităţile:

 • Conducerea subunităţilor de infanterie – 35 de locuri;
 • Conducerea subunităţilor de artilerie – 20 de locuri;
 • Conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică – 20 de locuri.
Admiterea se va desfășura doar în baza dosarului care va fi depus la Centrul Militar Teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului.

Actele necesare pentru admitere:

 1. Cerere — model de înscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale)
 2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia,
 3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent,
 4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.25-51-55),
 5. Copia diplomei de Bacalaureat,
 6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de invatământ absolvită,
 7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
 8. Curriculum vitae (autobiografie),
 9. 6 – fotografii color 3×4 cm,
 10. Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învătământ militar, eliberată de comisiile de profil.Planul activităților desfășurării concursului de Admitere 2023, pentru ciclul I studii superioare de licență

Informaţii suplimentare la telefonul:

(022) 82-27-18 

Absolvenţilor Academiei Militare li se acordă:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”.
 • Permis de conducere categoria „B” „C”.
 • Loc de serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.
Durata studiilor: 3 ani, frecvenţa la zi, în limba de stat.

Studiile, cazarea, echipamentul şi alimentarea — sunt oferite gratuit.

Ciclul II, studii superioare de master (Durata studiilor – 2 ani).

Candidaţii trebuie să corespundă criteriilor generale şi specifice pentru participare la concursul de admitere, după cum urmează:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii prezintă următoarele documente:

–         raport/cerere de participare la concursul de admitere la studii superioare de master;

–         copia buletinului de identitate;

–         diploma de licenţă (ciclul I) şi o copie a acesteia;

–         suplimentul la diplomă şi o copie al acestuia;

–         o copie a fişei de evaluare anuală (pentru candidaţii pe locuri bugetate de stat);

–         fotografii cu dimensiunile 3×4 (4 buc.).

Planul activităților desfășurării concursului de Admitere 2023, pentru ciclul II studii superioare de master

Ciclul III, studii superioare de doctorat (Durata studiilor – 4 ani)

–   Cerere de înscriere la concursul de admitere;

–   Diplomele de studii superioare (licenţă şi master), cu anexele corespunzătoare sau suplimente, în original şi copii;

–   Lista şi copia lucrărilor ştiinţifice publicate (brevetelor de invenţie) sau un referat ştiinţific (în volum de 7 – 10 pagini) la tematica specialităţii alese;

–   Extras din procesul–verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii (pentru cadrele didactico-ştiinţifice) sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu;

–    Curriculum vitae;

–    Copia carnetului de muncă;

–    3 fotografii 3×4;

–    Copia buletinului de identitate.

Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior din România) vor prezenta traducerea diplomei în limba română, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia, acordată de către Ministerul Educaţiei.

   Selectarea candidatului la doctorat e decisă de către comisia de admitere, în baza a două probe de concurs:

– Evaluarea competenţelor şi capacităţilor analitice şi de sinteză, capacitatea de gândire critică, originalitatea modului şi a abilităţilor de a formula o problemă relevantă pentru domeniul ştiinţific aplicat. Evaluarea se va realiza prin susţinerea unui referat ştiinţific de specialitate.

– Evaluarea competenţelor lingvistice pentru o limbă străină de circulaţie internaţională (engleza sau franceza). Candidaţii care deţin un certificat ce indică cunoştinţe de nivel B2, STANAG 2222 sau alt certificat recunoscut internaţional (ex. Toefl) vor fi scutiţi de probă, cu nota 10. În alt caz, candidaţii vor fi evaluaţi la limba străină în condiţiile organizate de Şcoala Doctorală.

Probele de concurs se susţin în cadrul Şcolii Doctorale în prezenţa comisiei de admitere, propuse de Consiliul Şcolii Doctorale şi aprobate de rectorul instituţiei.

Cetăţenii străini vor putea susţine probele de admitere doar în limbile – română sau rusă.

Nota minimă de admitere este 8 (opt).

Candidatul la studii este înmatriculat în baza obţinerii avizului favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale. Candidaţii selectaţi semnează un contract de studii la doctorat cu Academia Militară. Nu se percepe taxă de înscriere la concursul de admitere. Durata studiilor de doctorat este de 4 ani.

Adresa noastră: oraşul Chişinău, strada Haltei 23

(în imediata apropiere a Gării Feroviare).

 Informaţii suplimentare la telefonul:

(022) 82-27-18