Facultatea ştiinţe militare

Facultatea științe militare (în continuare FSM) este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Academiei militare. FSM desfășoară activități de pregătire a specialiştilor de înaltă calificare militară la ciclul I, studii superioare de licență, la trei specialități: Conducerea subunităților de infanterie, Conducerea subunităților de artilerie și Conducerea subunităților de comunicații și informatică.

Studiile de licență, își au continuitatea materializată prin programul ciclului II studii superioare de master, în cadrul căruia studenții își pot aprofunda cunoștințele în domeniul securității și apărării. Totodată, la FSM, se desfășoară activităţi de cercetare ştiinţifică ce permit încadrarea studenților la programele de doctorat sau cursurile postuniversitare. Astfel, absolvenții FSM, sunt capabili să activeze în structurile de conducere ale Armatei Naționale, misiuni internaționale, structurile de forță naționale, precum și administrației publice locale.

FSM include catedrele de profil în domeniul științelor militare, ce au acces la o bogată bază materială de instrucție, laboratoare, centre militare de instruire, poligoane. Personalul facultății este reprezentat de cadre didactice, cercetători ştiinţifici şi personal administrativ de înaltă calificare.

Organul suprem de conducere al Facultăţii este Consiliul Facultăţii, care este ales în conformitate cu reglementările în vigoare.

Facultatea are următoarele sarcini:

 1. Pregătirea studenților militari conform cerinţelor Forţelor Armate, precum şi standardelor internaționale.
 2. Coordonarea şi perfecţionarea activităţilor didactice ale subdiviziunilor facultăţii şi stabilirea relaţiilor cu subdiviziuni similare din exterior, în scopul alinierii la standardele moderne.
 3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice prin intermediul diferitor forme de învăţământ postuniversitar (masterat, doctorat, postdoctoral etc.) cu implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în învăţământul militar şi aplicarea lor în practica marilor unităţi şi unităţilor militare ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
 4. Formarea cadrelor capabile să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică îndreptate spre dezvoltarea teoriei militare, elucidarea problemelor militare ale ştiinţelor social-umanistice, sporirea calificării metodico-militare, perfecţionarea procesului de instruire şi educaţie, de dezvoltare tehnologică şi îmbunătăţire a bazei logistice a subdiviziunii.
 5. Dezvoltarea şi perfecţionarea bazei materiale de instrucţie, elaborarea şi editarea materialelor didactice, ştiinţifice, instructiv-metodice şi informative necesare procesului de instruire.
 6. Formarea la studenţii Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, a caracterului de lider şi comandant integru, cetăţean cu responsabilitate socială în măsură să înţeleagă fenomenele politico-militare interne şi internaţionale, funcţionarea mecanismelor statului de drept, astfel încât să se poată situa constant pe poziţii compatibile misiunilor marilor unităţi şi unităţi militare ale Forţelor Armate.

Structura facultăţii:

–          Conducerea facultății;

–          Catedra artă militară;

–          Catedra sisteme de armament și tehnică militară;

–          Catedra artilerie;

–          Catedra comunicații și informatică.

Catedra artă militară

Catedra Artă Militară este o subdiviziune de bază a Facultăţii ştiinţe militare, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei naţionale şi a regulamentelor interne ale Academiei Militare a Forţelor Armate.

Scopul de bază rezidă în planificarea, organizarea, realizarea şi evaluarea activităţilor didactice, metodice, consultative şi de cercetare ştiinţifică.

Entitatea formează specialişti în domeniul de formare profesională „Ştiinţe militare” care îşi vor desfăşura activitatea profesională în diferite subdiviziuni ale Armatei Naţionale ale Republicii Moldova la diferite funcţii, începând cu cea de comandant pluton (similar).

           Catedra Artă Militară are drept obiective de bază:

 • pregătirea specialiştilor în domeniul conducerii subunităţilor de infanterie, cercetare, geniu, NBC şi forţe speciale;
 • instruirea în vederea participării la exerciţii şi misiuni internaţionale;
 • perfecţionarea personalului militar în cadrul cursurilor de scurtă durată;
 • perfecţionarea personalului militar în cadrul cursului postuniversitar de conducere la nivel strategic şi operativ;
 • stabilirea formelor, modalităţilor de organizare şi de desfăşurare a lucrului metodic şi realizarea acestuia.

 

Catedra realizează cercetarea ştiinţifică în contextul securităţii naţionale a Republicii Moldova pe următoarele direcţii:

Catedra Sisteme de Armament şi Tehnică Militară

Catedra sisteme de armament și tehnică militară este subdiviziunea de bază a Facultăţii ştiinţe militare a Academiei Militare a Forțelor Armate, entitate structurală, subordonată decanului, cu misiunea de formare la nivel universitar, ofiteri pentru armele/specialitatile militare aparținînd Fortelor Terestre a Armatei Naționale, precum si specialisti militari pentru alți beneficiari din sistemul national de aparare, ordine publică si securitate natională. Misiunea se afla in deplina concordanță cu Strategia instituțională a Academiei Militare “Alexandru cel Bun” si urmarește crearea de competențe profesionale generale si specifice pentru armele/specialitatile militare: Infanterie, Artilerie, Comunicații și informatică.

  Obiective:

 • formarea ofițerilor în domeniile și programele de studii universitare de licență în domeniile și specializările acreditate;
 • pregătirea profesională a ofițerilor în instruirea, cunoaşteria, întrebuinţarea şi întreţinerea armamentului uşor şi greu de infanterie, armamentului maşinilor de luptă şi muniţiilor;
 • instruirea studenților în cunoaşteria construcției și exploatării tehnicii militare din dotarea Armatei Naționale.
 • formarea şi perfecţionarea cunoştinţelor teoretice, metodologice şi psihopedagogice necesare exercitării atribuţiilor de ofiţer instructor în disciplina instrucţia tragerii în trupe;
 • instruirea studenților pentru obținerea permisului de conducere auto de categoria „B” și „C”; 
 • dezvoltarea profesională a personalului militar în formarea deprinderilor necesare activităţii la exploatarea armamentului în toate condiţiile luptei moderne;
 • desfășurarea activităților de cercetare științifică și elaborarea de studii științifice în folosul Ministerului Apărării Naționale și al altor beneficiari.

Catedra sisteme de armament și tehnică militară are următoarele subdiviziuni didactico-științifice:

 • Săli de studiu pentru lecții teoretice.
 • Săli de studiu pentru lecții practice.

În componența catedrei fac parte 13 cadre didactice, dintre care 30% – cu grad științific.

 

Specialitatea 1031.1 „Conducerea subunităților de infanterie” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi).

DIRECȚII DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

Catedra realizează cercetarea științifică în contextul securităţii naţionale a Republicii Moldova pe următoarele direcții:

 • Identificarea direcțiilor evoluției dezvoltării armamentului de infanterie și tehnicii militare în desfășurarea acțiunilor tactice;
 • Tendințele constructive a armamentului de infanterie și tehnicii militare în contextul strategiei luptei armate.

Catedra Artilerie

Catedra Artilerie este o subdiviziune a Facultăţii Ştiinţe Militare, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei naționale şi a regulamentelor interne ale Academiei Militare a Forţelor Armate.Scopul acesteia reprezintă organizarea şi realizarea la un nivel înalt a activităţilor didactice şi ştiinţifice, instructiv-metodice şi consultative la disciplinele aferente.Entitatea formează specialişti în domeniul de formare profesională „Ştiinţe militare” care îşi vor desfăşura activitatea profesională în diferite subdiviziuni ale Armatei Naţionale ale Republicii Moldova la diferite funcţii, începând cu cea de comandant pluton (similar).Catedra Artilerie are drept obiective de bază:

   • pregătirea specialiştilor în domeniul conducerii subunităţilor de artilerie;
   • perfecţionarea personalului militar în cadrul cursurilor de carieră;
   • instruirea în vederea participării la exerciții și misiuni internaţionale;
   • dezvoltarea profesională a personalului militar în formarea deprinderilor necesare activităţii la exploatarea armamentului în condiţiile luptei moderne;
   • organizarea și desfășurarea cercetării științifice în concordanță cu domeniile de interes ale Ministerului Apărării și al altor beneficiari.

Catedra artilerie are următoarele subdiviziuni didactico-științifice:

   • Sală de studiu pentru torrent.
   • Săli de studiu pentru lecții teoretice.
   • Poligon redus.
   • Platformă de instrucție.

În componența catedrei intră cadre didactico-științifice cu înaltă calificare profesională civilă și militară.Formele de studii Ciclul I, studii superioare de licenţă la specialitatea „Conducerea subunităților de artilerie” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi).Posibilitate de a continua studiile la ciclu II, studii superioare de master și ciclu III, studii superioare de doctorat. 

Catedra realizează cercetarea științifică în contextul securităţii naţionale a Republicii Moldova pe următoarele direcții:

 • Catedra comunicaţii şi informatică

  Catedra comunicaţii şi informatică este subdiviziunea a Facultăţii ştiinţe militare care se axează pe pregătirea ofiţerilor pentru unităţile şi subunităţile de comunicaţii şi informatică, care să posede cunoştinţe militare teoretice şi deprinderi practice necesare pentru planificarea, organizarea şi asigurarea comunicaţiilor în lupta modernă de arme întrunite, studierea și aplicarea în practică a rețelelor de calculatoare, software, hardware, precum și securitatea împotriva războiului informațional şi este orientat spre:

      • pregăteşte specialişti în domeniu conducerii subunităţilor de comunicații și informatică şi securitatății cibernetice a rețelelor informaționale;
      • perfecţionarea personalului militar în operarea soluţiilor şi tehnologiilor de securitate cibernetică;
      • promovarea inovaţiilor şi al transferului tehnologic a sistemele de operare Windows, Linux, Unix și medii de virtualizare VMWare, VirtualBox, KVM, ESX;
      • promovarea managementul de dezvoltare software, ce ar permite automatizarea unor procese tehnologice;
      • absolvenţii specialităţii sunt pregătiţi în vederea participării în misiuni internaţionale de securitatea cibernetică;
      • realizează perfecţionarea personalului militar în cadrul cursurilor de securitatea cibernetică.

  În conformitate cu actele normative în vigoare, catedra comunicații și informatică are drept obiective de bază:

      • proiectarea, organizarea şi realizarea procesului didactic, metodic şi ştiinţific;
      • evaluarea activităţilor didactice, metodice şi de cercetare;
      • asigurarea metodică a procesului didactic;
      • asigurarea calităţii studiilor;
      • asigurarea activităţilor educative cu studenţii;
      • desfăşurarea cursurilor de formare a carierei, de specializare şi postuniversitare.

  Catedra realizează cercetarea științifică în contextul securităţii naţionale a Republicii Moldova pe următoarele direcții:

      • Identificarea și implementarea noilor concepţii operaţionale în contextul dezvoltării mediului de apărare şi a noilor provocări militare;
      • Dezvoltarea artei comunicațiilor militare în contextul istoric şi contracararea amenințărilor existente la adresa securității informaționale.

  Fisa-disciplinei-Servicii-sprijin-de-lupta-2

  Fisa-disciplinei-SCI-4

  Fisa-disciplinei-SCI-3

  Fisa disciplinei tehnologii informationale

  Fisa disciplinei SCI 6

  Fisa disciplinei SCI 5

  Fisa disciplinei SCI 2

  Fisa disciplinei SCI 1

  Fisa disciplinei Procedee de comunicații în mediul informațional

  Fisa disciplinei mentenanta echipamentului

  Fisa disciplinei MASC

  Fisa disciplinei managementul securitatii informationale

  Fisa disciplinei managementul retelelor de calculatoare

  Fisa disciplinei DEE

  Fisa disciplinei BMME

  Fisa disciplinei ACM5

  Fisa disciplinei ACM4

  Fisa disciplinei ACM3

  Fisa disciplinei ACM2

  Fisa disciplinei ACM1

  Fisa disciplinei Sprijinul de comunicatii a genurilor de arma

  Fisa disciplinei Sisteme informationale 4

  Fisa disciplinei SAEMC

  Fisa disciplinei protectia informatiei

  Fisa disciplinei Procedee de comunicații în mediul informațional

  Fisa disciplinei managementul retelelor de calculatoare

  Fisa disciplinei managementul mijloacelor de comunicatii

  Fisa disciplinei comunicații radio 3

  Fisa disciplinei comunicații radio 2

  Fisa disciplinei comunicații radio 1

  Fisa disciplinei comunicații moderne

  Fisa disciplinei BME

  Fisa disciplinei ACM4

  Fisa disciplinei ACM3

  Fisa disciplinei ACM2

  Fisa disciplinei ACM1

  no images were found

     • <